Energie Investeringsaftrek voor bedrijven 2014

Bent u een ondernemer die investeert in energiebesparende technieken of duurzame energie? Dan kunt u wellicht gebruikmaken van de Energie Investeringsaftrek (EIA). Uw investering biedt dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Op 30 december 2013 is de Energielijst 2014 gepubliceerd. In 2014 is het EIA budget 111 miljoen euro. Als het EIA-budget overschreden wordt, dan kan de minister van Financiën de regeling beperken of buiten werking stellen.

10 procent netto voordeel

Als een investering voor de EIA in aanmerking komt, mogen bedrijven 41,5 procent van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Bij een winstbelasting van 25 procent krijgt een ondernemer circa 10 procent van het investeringsbedrag terug van de fiscus. De EIA kunt u toepassen naast de ‘gewone’ investeringsaftrek. Investeringen kunnen tegelijkertijd in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een combinatie van energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek is niet mogelijk.

EIA niet meer in combinatie met SDE+

In het SER-energieakkoord is afgesproken dat bedrijven geen gebruik mogen maken van zowel de EIA als de SDE+. Dit om stapeling van financiële- en fiscale steun voor duurzame energie te voorkomen.

Voor installaties waaraan vóór 2014 wel SDE(+) subsidie is toegekend en die nog geen EIA hebben aangevraagd, geldt een overgangsregime. In dit overgangsregime is bepaald dat bedrijven voor deze projecten nog wel EIA kunnen aanvragen.

Verhoging drempelbedrag

Uit de vijfjaarlijkse evaluatie van de EIA blijkt dat er veel kleine meldingen worden gedaan met een gering fiscaal voordeel. Om de administratieve lasten te verlagen wordt het drempelbedrag met ingang van 2014 verhoogd naar 2.500 euro.

Energielijst online beschikbaar

De EIA Energielijst 2014 is op 30 december 2013 gepubliceerd in de Staatscourant. De lijst is ook online te vinden op www.agentschapnl.nl/eia. Voor aanvragen met betrekking op de energielijst 2014 geldt dat er digitaal aangevraagd kan worden. Let op: Vraag tijdig eHerkenning aan en meld uw EIA investeringen uit 2014 binnen drie maanden bij het eLoket van Agentschap NL.

Voor sommige investeringen hebt u geen recht op investeringsaftrek. Het gaat dan om:

  • investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, grond, dieren, personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen
  • bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur of voor gebruik in het buitenland
  • bedrijfsmiddelen die minder dan € 450 per stuk kosten
  • transacties tussen een lichaam en personen of rechtspersonen (bijvoorbeeld bv’s en nv’s) die voor ten minste een derde deel een belang hebben in dat lichaam. Als u bijvoorbeeld aandeelhouder bent van een bv en u verkoopt een bedrijfsmiddel aan de bv, dan heeft de bv geen recht op investeringsaftrek.

Desinvesteringsbijtelling

Hebt u bedrijfsmiddelen vervreemd (onder andere verkocht of geschonken) waarvoor u in vorige jaren investeringsaftrek hebt toegepast? Dan kan het zijn dat u een deel van die aftrek moet terugbetalen. Dit gebeurt via de desinvesteringsbijtelling. U bent verplicht een deel van de aftrek terug te betalen als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

  • U verkoopt of schenkt de bedrijfsmiddelen binnen 5 jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u de investering deed.
  • De waarde van die bedrijfsmiddelen is gezamenlijk hoger dan € 2.300.

Het bedrag van de desinvesteringsbijtelling is afhankelijk van het bedrag waarvoor u het bedrijfsmiddel hebt vervreemd. De bijtelling is echter nooit hoger dan het bedrag van de eerder gekregen aftrek. Neem voor het bedrag dat u moet bijtellen hetzelfde percentage dat u bij de eerdere investeringsaftrek hebt toegepast.

 

 
Klik hier voor een EIA overzicht

[Totaal: 1    Gemiddelde: 5/5]