Zonnepanelen SDE+ subsidie 2014: Scherpere eisen en meer budget

  • Één integraal budgetplafond; alle technologien concurreren onder één budgetplafond  zoals elektricteit, groen gas, warmte en warmtekrachtkoppeling. Daarom raden wij onze klanten aan zo spoedig mogelijk van de subsidie gebruik te maken.
  • Een maximum basisbedrag van € 0,15/kWh voor duurzame elektriciteit en € 41,7/GJ voor duurzame warmte;
  • Gefaseerde openstelling; per periode/fase wordt er een bepaald subsidie-tarief beschikbaar gesteld waarmee een subsidie bedrag wordt uitgekeerd. Let hierbij op het subsidie plafond, want op is op.

De SDE+ subsidie is bedoeld voor bedrijven. Het Doel van de regeling is om zo veel mogelijk duurzame energie op te wekken per euro, door de goedkoopste vormen te subsidiëren. Ofwel: betaalbare, betrouwbare en schone energie. Zo wil de Rijksoverheid de Europese doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 halen en 16% in 2023.
Zie hieronder de SDE+ subsidie en ingangsdatum op zonnepanelen (elektriciteit) per fase:

attachment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de SDE+ subsidie 2014 is er een budget beschikbaar van 3,5 miljard euro beschikbaar  (was 3 miljard euro voor de aanvraagperiode 2013). Belangrijkste aanscherping tegenover 2013 is dat de beoordeling van aanvragen met ingang van 2014 strenger zal zijn dan voorgaande jaren. Voortaan is bij het indienen van een aanvraag de oplevering van een haalbaarheidsstudie een vereiste. Zo zal bij indiening van een aanvraag onder andere aanvullend een exploitatieberekening, een onderbouwing van het eigen vermogen en onderbouwing van de financiering aangeleverd moeten worden.

Opbouw van de SDE+ zonnepanelen subsidie

De SDE+ regeling wordt ieder jaar in fases opengesteld. In de eerste fase krijgen aanvragers een lagere vergoeding. Dit bedrag loopt op tot maximaal 15 cent per kWh1 elektriciteit en 132 cent per Nm3 gas (het maximaal aantal kubieke meters dat door de gasaansluiting kan) in de laatste fase. De subsidiëring binnen de SDE+ hangt dus af van de geproduceerde kilowattuur energie of kubieke meter gas.

De openstelling in fases past bij het doel van de SDE+ regeling om de goedkoopste vormen van duurzame energie te stimuleren. Iemand die in de eerste fase subsidie aanvraagt (en dus minder vergoeding krijgt) heeft meer kans dat er genoeg budget beschikbaar is. Net zoals bij de oude SDE regeling geldt nog steeds het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

In de kamerbrief Stimulering duurzame energie staat een voorbeeld van de verdeling van de SDE-regeling in fases.

Vrije categorie

In de vrije categorie is ruimte voor technologieën die nu gemiddeld nog duurder zijn dan 15 cent per kWh, zoals getijdenenergie en grote zonne-installaties. Ook deze subsidiëring hangt af van de geproduceerde kilowattuur energie of kubieke meter gas.

SDE+ en EIA gaan niet meer samen

Andere belangrijke wijzigingen voor 2014 ten opzichte van de SDE+ regeling 2013 zijn:

–      Het is vanaf 2014 niet meer mogelijk o m SDE+ en EIA voor hetzelfde project aan te vragen. Voor installaties met een beschikking uit 2013 of eerder wordt een overgangsregeling getroffen;

–      Voor het indienen van een aanvraag zijn naast de haalbaarheidsstudie nog aanvullende formele vereisten verplicht, waaronder toestemming van de eigenaar van de locatie voor de realisatie van de installatie.

Om overstimulering te voorkomen, is de categorie zonnepanelen-pv voor 2014 gelijk aan of groter dan 15 kWp gesteld en alleen open voor installaties die worden aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (systemen die zijn aangesloten op een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3 * 80A). Op die manier wordt er een heldere scheiding tussen installaties gemaakt die kunnen salderen en installaties die gebruik kunnen maken van SDE+.

Zonnepanelen SDE+ Subsidie aanvragen

Aanvragen voor SDE+ kunnen vanaf 1 april 2014 worden ingediend bij Agentschap NL. Dit kan Thyser BV voor u uitvoeren.

Wat gebeurt er met de oude SDE subsidie regelingen op zonnepanelen

Voor particulieren en bedrijven die al een SDE-beschikking hebben, verandert er niets. Alle subsidies blijven doorlopen.

Financiering SDE subsidie zonnepanelen door opslag op de energierekening

De SDE+ subsidie wordt  gefinancierd door een opslag op de energierekening van burgers en bedrijven. Voor een huishouden met een gemiddeld jaarverbruik levert dit een verhoging van de energierekening op die oploopt van ongeveer € 8 per jaar in 2013 naar zo’n € 25 per jaar in 2015.

Door deze heffing wordt duidelijker welk bedrag burgers en bedrijven betalen voor de stimulering van duurzame energie. In 2013 is het budget voor SDE+ € 100 miljoen, in 2014 € 200 miljoen en in 2015 €300 miljoen. Op lange termijn (2028) bedraagt het budget structureel € 1,4 miljard.

Berekening op basis van geproduceerde elektriciteit of gas

De subsidie wordt berekend per geproduceerde kilowattuur elektriciteit of per kubieke meter gas. De hoogte van de subsidie voor hernieuwbare energie wordt als volgt berekend:

  1. Een productie-installatie krijgt een beschikking met daarop een basisbedrag. Dit basisbedrag blijft tijdens de gehele periode waarover subsidie wordt verstrekt hetzelfde en staat voor de totale kosten van de installatie per KWh.
  2. Een producent heeft ook ieder jaar inkomsten door de verkoop van elektriciteit of gas. Daarom wordt de gemiddelde prijs voor elektriciteit of gas van het basisbedrag afgetrokken.

De hoogte van de subsidie varieert ieder jaar dus met de hoogte van de energieprijs. Stijgt de energieprijs dan is minder subsidie nodig. Omgekeerd: daalt de energieprijs, dan zal extra subsidie nodig zijn.

Veel gestelde vragen SDE+ subsidie 2014

Waarom wordt de subsidie op zonnepanelen die ik ontvang bijgesteld en hoe gaat dat precies in zijn werk?
Uw jaarlijkse SDE-subsidie wordt net als uw energierekening van tevoren

ingeschat. Iedere maand betaalt Agentschap NL u een voorschot. Na afloop van

het kalenderjaar wordt gekeken of u te weinig of te veel SDE-subsidie heeft

ontvangen. Dit heet ‘bijstellen’. Soms duurt het langer voordat uw subsidie wordt

bijgesteld, omdat er nog geen gegevens zijn over de productie van een volledig

kalenderjaar.
Ik wil uitstel voor de startdatum van mijn SDE subsidie zonnepanelen

  • • de startdatum van de subsidie mag maximaal drie maal worden gewijzigd;
  • • een verzoek tot wijziging van de startdatum moet worden gedaan

voorafgaand aan het passeren van de laatst geregistreerde startdatum;

  • • de nieuwe startdatum kan niet later worden vastgesteld dan de maximale

termijn voor ingebruikname, zoals opgenomen in de beschikking.

Heeft u een SDE-beschikking in één van de categorieën zonnepanelen-pv klein en heeft u

aangegeven dat u wilt dat Agentschap NL de gereedmeldingsdatum bij CertiQ als

startdatum hanteert, dan wordt na ontvangst van de CertiQ melding deze datum,

zo ver als mogelijk, gehanteerd als startdatum van de subsidie. Indien u hiervan

toch wilt afwijken kunt u Agentschap NL hierom verzoeken. Doet u uw verzoek in

dat geval voordat u bij CertiQ bent geregistreerd als producent van groene

stroom.

Een verzoek tot uitstel doet u door een e-mail te sturen naar

sde@agentschapnl.nl. In uw e-mail vermeldt u minimaal uw naam, adres,

woonplaats, projectnummer en de nieuwe (beoogde) startdatum.
Ik ga verhuizen. Mag ik mijn zonnepanelen-pv-installatie meenemen naar mijn nieuwe locatie?
Ja, dit mag. Als de installatie op naam van de oorspronkelijke aanvrager blijft

staan verhuist de subsidie gewoon mee. Deze wijziging moet u wel doorgeven bij

Agentschap NL en bij CertiQ. Ook wordt u op uw nieuwe adres opnieuw

‘vastgesteld’ als producent van duurzame energie. Deze vaststelling wordt gedaan

door uw regionale netbeheerder.
Ik ga verhuizen. Ik verkoop mijn oude huis met zonnepanelen-pv-installatie. Kan de nieuwe eigenaar de subsidie ook overnemen?
Ja, dit kan. De nieuwe eigenaar kan voor de resterende periode de subsidie

ontvangen. Wel moet dit worden doorgegeven aan zowel Agentschap NL als

CertiQ. Agentschap NL vraagt u deze overdracht schriftelijk te doen en vraagt een

verklaring/ondertekening van zowel u als de nieuwe bewoner.
Kan ik de locatie van mijn zonnepanelen-pv-installatie wijzigen?
Het is in principe niet toegestaan om de locatie van uw zonnepanelen-pv-installatie te

wijzigen. U moet de zonnepanelen-pv-installatie installeren op de locatie die u bij uw

aanvraag hebt opgegeven. Uitsluitend in uitzonderlijke gevallen zal een verzoek

tot locatiewijziging worden gehonoreerd. U kunt hierover contact opnemen met

de helpdesk. Te bereiken op werkdagen van 9.00 – 12.30 uur op telefoonnummer

088-602 3450 of stuur een e-mail naar sde@agentschapnl.nl. Vermeld in uw email

minimaal uw naam, adres, woonplaats en projectnummer. Bekijk over dit

onderwerp ook vraag 5.
Het kan zijn dat de kostprijs van een zonnepaneel flink daalt als gevolg van marktwerking, wordt mijn subsidie dan ook minder?
De kostprijs van een zonnepaneel is van invloed op het basisbedrag. De

basisbedragen voor de subsidie worden per subsidieronde vastgesteld. Als de

prijzen van zonnepanelen zakken zal dat gevolgen hebben voor een volgende

subsidieronde wanneer het basisbedrag opnieuw wordt vastgesteld. Ontvangt u

bijvoorbeeld subsidie op grond van de SDE-ronde 2014, dan blijft het voor u

geldende basisbedrag 15 jaar hetzelfde als vastgelegd in de SDE-regeling 2014.

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]