Algemene verkoop-, leverings- en garantievoorwaarden

 

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, installatiewerkzaamheden en Overeenkomsten met Thyser B.V.

1.2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Product:

Het gehele assortiment van Thyser B.V.. Tot Product behoort ook installatie en/of advieswerk waarvoor een Overeenkomst is afgesloten.

Leverancier:

Thyser B.V., gevestigd in Hoofddorp

Koper:

een consument of een bedrijf dat een Overeenkomst met Thyser B.V. heeft inzake de aankoop van een product en de eventuele installatie daarvan.

Overeenkomst:

de Overeenkomst tussen Thyser B.V. en de Koper tot koop van het Product en de eventuele installatie daarvan.

1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

 

Artikel 2. Overeenkomst

2.1 Een aanbieding van Thyser B.V. is vrijblijvend en gebonden aan een offertetermijn, gespecificeerd in de offerte.

2.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Koper de offerte heeft ondertekend en teruggestuurd of geaccepteerd heeft via email. Deze aanvaarding zal aan de Koper worden bevestigd door Thyser B.V. (per email of per post).

 

Artikel 3. Prijs

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de in de offerte van Thyser B.V. vermelde prijzen vast.

3.2 Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en voor de betaling één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is Thyser B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3.3 Ingeval toepassing van artikel 3.2 mocht leiden tot een prijsverhoging en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft de klant het recht de Overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief, binnen één week nadat Thyser B.V. kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.

3.4 De prijs voor installatie van producten indien opgenomen in de orderbevestiging is de prijs inclusief montagedelen en het bedrijfsvaardig opleveren van het product op het aangegeven adres en exclusief alle onvoorziene extra kosten.

 

Artikel 4. Levering en eigendomsoverdracht

4.1 De levering van het product geschiedt op het door de Koper opgegeven adres.

4.2 Thyser B.V. zal de Koper per email benaderen voor het maken van een afspraak voor de levering van het Product en eventuele installatie.

4.3 De afspraak zal nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn of datum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Thyser B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn voor nakoming.

4.4 De eigendomsoverdracht van het Product vindt plaats bij betaling.

4.5 Als Thyser B.V. zijn eigendomsvoorbehoud inroept, mag hij de geleverde zaken terug halen. Koper staat Thyser B.V. toe de plaats te betreden en Thyser B.V. in de gelegenheid te stellen om het Product te kunnen verwijderen en af te voeren.

 

Artikel 5. Betaling

5.1 Alle bedragen die Koper aan Thyser B.V. verschuldigd is op grond van de levering en installatie van het Product, wordt aan Koper in rekening gebracht per factuur.

5.2 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, dient de factuur binnen veertien dagen na dagtekening te zijn voldaan.

5.3 Voor DHZ pakketten 100% na ondertekening van de order en voor de aflevering

5.4 Voor te installeren pakketten na ondertekening van de order:

       - een aanbetaling van 50% van de factuurprijs

       - na installatie de andere 50% van de prijs van de factuurprijs

 

Artikel 6. Montage/ installatie

6.1 Het product wordt door Koper zelf geïnstalleerd op/in het pand en aangesloten, tenzij wordt overeengekomen dat de installatie door Thyser B.V. wordt uitgevoerd.

6.2 De Koper is jegens Thyser B.V. verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/ of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de Koper in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:

a. het personeel van Thyser B.V. en/of haar onderaannemer, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Thyser B.V. dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de Koper heeft medegedeeld.

b. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport.

c. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.

d. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/ installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.

6.3 De Koper verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het product wordt geplaatst.

6.4 De Koper dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/ installatiewerkzaamheden van Thyser B.V. of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege Thyser B.V. geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de Koper Thyser B.V. hiervan tijdig in kennis te stellen.

6.5 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Koper.

6.6. Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

- onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;

- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.

6.7 De installatie van het product is compleet bij het in werking stellen van de installatie. Optionele services van de fabrikant zoals de monitoring services zijn geen onderdeel van het product, echter de installateur zal een redelijke tijd nemen om deze service te activeren mits er een Internetverbinding aanwezig is welke door de omvormer gebruikt kan worden. Dit kan zijn een RJ-45 Internetaansluiting of de aanwezigheid van een voldoende sterk wifisignaal.

6.8 De Koper is verantwoordelijk voor de Internet communicatie en zal zelf zorg moeten dragen voor eventuele extra ethernet bekabeling en/of wifi versterkers.

 

Artikel 7. Garantie

7.1 Thyser B.V. garandeert gedurende twee jaar de correcte plaatsing van de zonnepanelen en omvormer installatie, tenzij zij kan aantonen dat het gebrek geen gevolg is van het geleverde werk. De werking van de zonnepanelen en de omvormer valt onder de garantie van de betreffende fabrikant. Wel zal Thyser B.V. voor storingen aan de zonnepanelen en omvormer functioneren als single point of contact naar de fabrikant toe.

7.2 De garantie op de meeste zonnepanelen is 10 jaar op de fabricage en 25 jaar op het vermogen waarbij is toegestaan dat de gebruikte zonnecel met maximaal 0,7 % per jaar mag afnemen qua vermogen m.a.w. na 25 jaar moet het paneel nog tenminste 82,5% van het oorspronkelijke vermogen opwekken. Wordt een beroep van een klant door de fabrikant toegewezen dan wordt er een nieuw paneel geleverd. Wat niet in deze garantieregeling van de fabrikant zit, is de arbeid om het paneel te vervangen. Deze kosten worden apart aan de klant gefactureerd.

7.3 De garantie op de meeste omvormers is 10 jaar op de fabricage. Wordt een beroep van een klant door de fabrikant toegewezen dan wordt er een nieuwe omvormer geleverd. Wat niet in deze garantieregeling van de fabrikant zit, is de arbeid om de omvormer te vervangen. Deze kosten worden apart aan de klant gefactureerd.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Thyser B.V. zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen indien deze tekortkomingen aan hem kunnen worden toegeschreven.

8.2 De aansprakelijkheid van Thyser B.V. ten opzichte van de Koper is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover Thyser B.V. overeenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk kan worden gehouden, waarbij indirecte en/of immateriële schade uitdrukkelijk is uitgesloten.

8.3 In geval van schade ten gevolge van de installatiewerkzaamheden kan Thyser B.V. enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van opzettelijke of grove fout.

8.4 Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na het constateren van de schade, aan Thyser B.V. te worden gemeld, tenzij de koper aannemelijk maakt dat hij/zij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op de Overeenkomst en alle Overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, onder uitsluiting van de Convention on the International Sale of Goods 1980.

9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten zullen, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is, worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 10. Slotbepalingen

10.1 Thyser B.V. heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor bestaande Overeenkomsten.